Tên thương hiệu: Viết tắt hay không viết tắt?

0943.811.966